Trimble navigacija i dodatne Trimble tehnologije

ARS je na svim operativno značajnim mašinama instalirao sistem proizvođača Trimble, vodećeg u svetu, za proizvodnju navigacionih sistema za poljoprivredu. Ovaj sistem, pored preciznosti od 2.5 cm u obavljanju operacija, omogućava i kontrolu sekcija sejalica i prskalica kojom se omogućava maksimalna efikasnost u upotrebi inputa, mapiranje semena i hemijskih sredstava (maksimum kontrole kvaliteta obavljenih operacija), sinhronizovan rad do 6 samohodnih mašina na jednoj parceli itd.

Prikupljanje, obrada i analiza podataka

Sve poljoprivredne mašine su opremljene modemima kojima je omogućena dvosmerna komunikacija mašina i centrale, gde se vrši obrada i analiza prikupljenih podataka. Na ovaj način se šalju i podaci neophodni za rad mašine (linije vođenja, mape itd).

Mapiranje zemljišta pre i nakon operacija

Uz pomoć posebnog softvera prikupljeni podaci se obrađuju i kreiraju mape za svaku operaciju (npr. mapiranje prinosa).

Daljinska detekcija obradom multispektralnih satelitskih snimaka

Daljinskom detekcijom prati se stanje useva i lociraju „problematične zone“ na koje je potrebno obratiti pažnju, čime se rad agronoma na terenu čini efikasnijim.